Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Om te weten wat een leerling nodig heeft, vinden wij de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Wij betrekken ouders daarom graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van het platform Social Schools waarbij ouders en leerkrachten op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren en elkaar op de hoogte houden van hoe het gaat met de leerlingen.  Social Schools is afgeschermd en alleen toegankelijk voor de ouders van een groep. Op deze manier zijn de lijnen kort en krijgt u een kijkje in de alledaagse gang van zaken. Ook plannen we oudergesprekken in via Social Schools en worden algemene schoolberichten gedeeld.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

In de medezeggenschapsraad zijn drie ouders en drie personeelsleden betrokken. Het doel van de MR is het verbeteren, controleren en bewaken van een leef- en leeromgeving waar kinderen met al hun verschillen tot hun recht komen en gelukkig zijn. De MR denkt proactief mee in het beleid van de school en levert hiervoor ideeën aan bij de beleidsmakers, met als doel het onderwijs tot een hoger niveau te tillen.

De MR houdt zich onder andere bezig met:

  • bewaken van het gevoerde beleid;
  • meedenken met de beleidsmakers;
  • zorgen dat kinderen zich thuis en beschermd voelen op school;
  • creëren van een veilig pedagogisch-sociaal klimaat.

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders of verzorgers die zich vrijwillig inzetten voor de leerlingen van de school. Het doel is om de samenwerking tussen de ouders, het ouderpanel, het schoolbestuur, de directie en het onderwijsteam te bevorderen. Dit uit zich voornamelijk door het organiseren van activiteiten en vieringen.

De oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen, aan het begin van het schooljaar vindt de algemene ledenvergadering plaats. Om de drie jaar kunnen de bestuursleden van de oudervereniging herkozen worden of treden ze af. Ouders kunnen zich tijdens dit overleg kandidaat stellen om als bestuurslid gekozen te worden. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar ouders die willen ondersteunen bij de diverse activiteiten.

Ouderpanel

Het ouderpanel is klankbord voor de directeur. Vier keer per jaar wordt er een open gesprek gevoerd over allerhande zaken die op school spelen. De directeur zit deze vergadering voor. Tijdens de vergadering zijn er ook een of twee leden van de Medezeggenschapsraad aanwezig om op deze manier een goed beeld te krijgen van ideeën die leven onder ouders en verzorgers.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Samen met de directeur hebben zij ongeveer 1 keer in de 6 weken een vergadering. In deze vergadering kunnen zowel leerlingen als de directeur gespreksonderwerpen inbrengen. De oplossingsgerichte manier van denken van de leerlingen is zeer verfrissend en waardevol!